<p>1. Bấm vào đăng nhập</p>
<p><img alt="" src="http://khothucpham.vn/media/wysiwyg/huondansudung/dkng01.jpg" /><br />2. Bấm &ldquo;Tạo Tài khoản&rdquo;<br /><img alt="" src="http://khothucpham.vn/media/wysiwyg/huondansudung/dknd02.jpg" /><br />3. Nhập &ldquo;Th&ocirc;ng tin tài khoản&rdquo; <br />a. Nhập Tên, địa chỉ email của qu&yacute; kh&aacute;ch <br />b. hoặc đăng k&yacute; đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google rồi làm theo hướng dẫn. <br />c. Bấm gửi khi kết th&uacute;c đăng k&yacute; tài khoản.</p>
<p><img alt="" src="http://khothucpham.vn/media/wysiwyg/huondansudung/dknd03.jpg" /></p>